Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN STUKADOORS & AFBOUWBEDRIJF KUIPERS.
Art. 1. Kuipers en opdrachtgever 1. onder opdrachtgever wordt verstaan, degene die de opdracht heeft verstrekt; onder Kuipers: Auke
Kuipers, h.o.d.n. Stukadoors- en Afbouwbedrijf Kuipers, zaakdrijvende te Tweede Exloërmond aan het Noorderkijl 5. 2.Alle betalingen
dienen aan het hierboven in sub 1 vermelde kantooradres te geschieden. Art. 2. Offertes 1.Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen. 2. De offertes zullen zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever aan Kuipers verstrekte tekeningen, dan wel op
andere wijze door de opdrachtgever verstrekte gegevens. 3. Wanneer slechts voor een gedeelte van het te vervaardigen en/of te leveren werk,
modellen, tekeningen, omschrijvingen e.d. zijn overlegd, is Kuipers niet gebonden aan de voor het geheel opgegeven prijs, wanneer mocht
blijken dat het niet getoonde gedeelte van de opdracht meer werk en/of materialen zou vergen, dan waarop bij het calculeren van de prijs
redelijkerwijs mocht worden gerekend. 4. Indien na een gevraagde offerte de opdracht uitblijft, heeft Kuipers het recht een vergoeding te
berekenen voor de gemaakte kosten der calculatie. 5. Een opdracht bindt Kuipers eerst nadat hij deze schriftelijk heeft bevestigd, dan wel
wanneer hij met de uitvoering van de opdracht is begonnen. 6. Kennelijke vergissingen in de offerte van Kuipers ontheffen deze van
leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever alsdan rechten kan laten doen geleden op eventuele schadevergoeding.
Art. 3. Wijzigingen in de opdracht 1. Wijzigingen in een verstrekte opdracht, van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of
namens de opdrachtgever aangebracht, welke wijzigingen hogere kosten veroorzaken dan waarop bij het doen van de offerte kon worden
gerekend, zullen aan de opdrachtgever extra worden berekend. Wijzigingen welke kostenbesparend uitvallen, zullen leiden tot een lager door
opdrachtgever te betalen bedrag. 2. Verlangde wijzigingen moeten door de opdrachtgever schriftelijk en tijdig worden ingediend.
Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht verlangd, kunnen tot het gevolg hebben dat een eventueel vastgelegde opleveringstermijn wordt
overschreden, zonder dat alsdan de opdrachtgever enig recht op schadevergoeding verkrijgt. 3. Wanneer wijzigingen mondeling zijn
opgedragen, is de tenuitvoerlegging daarvan voor risico van de opdrachtgever. Art. 4. Eigendommen van de opdrachtgever 1. Omtrent
bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die Kuipers door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd, zal Kuipers
dezelfde zorg aanwenden die hij dienaangaande omtrent zijn eigen zaken aanwendt. 2. Onverminderd het in het vorig lid bepaalde, draagt de
opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken. Wanneer hij dit risico gedekt wil zien, dient hij voor zijn rekening voor verzekering zorg te
dragen. Art. 5. Materialen, geleverd door de opdrachtgever 1. Wanneer de opdrachtgever aan Kuipers materialen levert die nog verwerkt of
bewerkt moeten worden, verval het eventuele uitschot tijdens ver- of bewerking, aan Kuipers.2. Bij levering van materialen door de
opdrachtgever worden verpakkingen, emballage e.d. eigendom van Kuipers op het moment van levering. Art. 6. Verzending van het
uitgevoerde werk Bij franco levering zal steeds voor de goedkoopste wijze van transport worden gekozen. De goederen worden vervoerd
voor risico van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Art. 7. Betalingen 1. Betaling dient te geschieden, zonder
aftrek van enige korting, binnen 8 dagen na factuurdatum. 2. Kuipers heeft het recht, gedurende het uitvoeren van de opdracht, tussentijdse
nota’s te zenden en voor aanvang der werkzaamheden een voorschot te declareren van maximaal 30% van het totaal te verwachten
eindbedrag. Alle door Kuipers gezonden tussentijdse nota’s, of voorschotnota’s dienen te worden voldaan conform het bepaalde onder het
eerste lid van dit artikel. 3. Kuipers is gerechtigd vóór, dan wel tijdens het uitvoeren van de opdracht voldoende zekerheid voor betaling te
verlangen, en Kuipers heeft het recht de uitvoering van de opdracht te staken, wanneer hem deze zekerheid niet wordt geboden. 4. Bij niet
betaling door de opdrachtgever van een nota binnen 8 dagen na factuurdatum, komt Kuipers een rentevergoeding toe van 1,5% per maand, te
berekenen over het volledig openstaande bedrag. 5.Bij niet betaling van een nota binnen 30 dagen na factuurdatum, is Kuipers gerechtigd
derden met invordering van het verschuldigde te belasten. Alle inningkosten, zowel de gerechtelijke als wel de buitengerechtelijke, komen
voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden gefixeerd op minimaal 15% van het openstaande bedrag, dit met een minimum van
f75,00.Art. 8. Retentierecht Wanneer Kuipers goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is Kuipers gerechtigd deze goederen onder
zich te houden, tot voldoening van alle kosten die Kuipers heeft besteed ter uitvoering van opdrachten van de opdrachtgever heeft
plaatsgevonden. Art. 9. (Op)leveringstermijn De door Kuipers met de opdrachtgever overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn door de
opdrachtgever steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen. Art. 10. Annuleringen Indien de opdrachtgever een verstrekte opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij aan Kuipers
verschuldigd alle door deze redelijkerwijs gemaakte onkosten,(kosten van voorbereiding, opslag e.d.) en bijaldien, wanneer Kuipers dit
wenst, van Kuipers af te nemen alle goederen die Kuipers voor de bewuste opdracht reeds besteld en ontvangen had. De opdrachtgever is
bovendien gehouden alsdan aan Kuipers de door deze geleden winstderving te vergoeden. Art. 11. Afname 1. De opdrachtgever is verplicht
de door Kuipers uitgevoerde opdracht, terstond nadat Kuipers de opdrachtgever er bericht van heeft gedaan dat de opdracht is uitgevoerd, in
ontvangst te nemen. 2. Wanneer ten gevolge van het niet afnemen door de opdrachtgever van de gereed gekomen opdracht, de onderhavige
goederen door Kuipers moeten worden opgeslagen, dan komen de kosten van opslag voor rekening van de opdrachtgever. 3. Zodra de
goederen ter afhaling gereed staan, heeft Kuipers recht op betaling, (of reeds eerder wanneer tussentijdse nota’s zijn gezonden) waarbij
Kuipers zich het recht van retentie zoals beschreven onder artikel 8, voorbehoudt. Art. 12. Reclames 1. Eventuele reclames dienen
schriftelijk te geschieden, binnen 14 dagen na ontvangst van de nota, dan wel binnen 14 dagen nadat Kuipers de werkzaamheden bij de
opdrachtgever heeft beëindigd. 2. De termijn van reclameren zal voor de opdrachtgever niet bindend zijn, indien die termijn in een bepaald
geval redelijkerwijs verlenging behoeft. 3. Eventuele reclames zullen alleen gelden voor mankementen aan de door Kuipers geleverde
installaties, goederen, en/of werkzaamheden. De opdrachtgever vrijwaart Kuipers voor eventuele gevolgschaden. 4. Kuipers heeft het recht
voor ondeugdelijk werk goed werk in de plaats te leveren, en de opdrachtgever verplicht zich Kuipers hiervoor een redelijke termijn te
gunnen. 5. Kuipers is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in modellen, tekeningen en/of materialen, welk hem door de
opdrachtgever zijn verstrekt. 6. Gebreken en/of reclames, gebaseerd op een deel van het uitgevoerde werk, dan wel op een deel van de
geleverde goederen, geven de opdrachtgever niet het recht de geheel verrichte werkzaamheden af te keuren. De reclame zal zich bij een
dergelijke calamiteit beperken tot dat deel waarop de reclame betrekking heeft. 7. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage,
dikte e.d. geven geen reden tot afkeuring. Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door Kuipers
geleverde artikelen/ goederen, geven geen reden tot afkeuring. 8. Bij een niet tijdig ingediende reclame vervalt het recht op garantie zoals
omschreven in artikel 13 van deze voorwaarden. 9. Reclames schorten eventuele verplichtingen van de opdrachtgever aan Kuipers niet op.
Geldvorderingen van Kuipers op de opdrachtgever mogen niet door reclames worden gecompenseerd. Art. 13. Garanties 1. Kuipers
garandeert de aan hem opgedragen werkzaamheden te zullen uitvoeren op die wijze dat aan het eindproduct de gebruikelijke eisen van
deugdelijkheid en betrouwbaarheid mogen worden gesteld, één en ander conform de geldende voorschriften. 1. Op door Kuipers
(door)geleverde goederen, artikelen, installaties, machines, e.d. geeft Kuipers aan de opdrachtgever dezelfde garantie welke Kuipers zelf
ontvangt van zijn (toe)leveranciers. 2. Om aanspraken op garantie niet te verliezen, dient de opdrachtgever tijdig en conform het gestelde in
artikel 12 van deze voorwaarden te reclameren. Art. 14. Eigendomsvoorbehoud 1. Alle goederen, materialen, onderdelen etc. blijven
eigendom van Kuipers, totdat algehele voldoening door de opdrachtgever heeft plaatsgevonden. 2. De opdrachtgever verplicht zich, wanneer
op nog niet betaalde goederen geleverd door Kuipers, beslag wordt gelegd, de bevoegde ambtenaar van het eigendomsvoorbehoud van
Kuipers in kennis te stellen. Art. 15. Sloopwerkzaamheden Wanneer Kuipers in het kader van een opdracht een oude installatie en/of
onderdelen daarvan, gebouwen of delen daarvan dient te slopen en/of te verwijderen, vervallen deze zaken aan Kuipers. Stortingskosten van
installaties, onderdelen daarvan en/of gesloopte bouwmaterialen komen altijd voor rekening van de opdrachtgever.Art. 16. Prijswijzigingen
Bij stijging of daling der prijzen van installaties, onderdelen, etc., welke voor de uitvoering ener opdracht benodigd zijn, veranderingen van
lonen en/of werkgeverslasten, ernstige wijzigingen in de valutaverhoudingen, fiscale wijzigingen e.d., welke zich voordoen na aanvaarding
door Kuipers van een opdracht tegen een vooraf vastgestelde prijs, is Kuipers gerechtigd de overeengekomen prijs met inachtneming van de
wettelijke bepalingen dienovereenkomstig te verhogen of te verlagen.
II
Art. 17. Overmacht 1.Storingen in het bedrijf van Kuipers tengevolge van overmacht, (als zodanig zullen o.a. gelden: oorlog, mobilisatie,
onlusten, overstromingen, gesloten scheepvaart en/of andere stremmingen in het verkeer, stagnatie of stopzetting van de leveringen van
noodzakelijke onderdelen of gehele installaties e.d., waardoor de normale bedrijfsgang wordt gestoord en/of onmogelijk wordt gemaakt)
ontslaan Kuipers redelijkerwijs van het nakomen van de overeengekomen (op)leveringstermijn, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde
enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interest e.d. kan laten doen gelden. 2. In geval van overmacht zal Kuipers hiervan
onverwijld melding doen aan de opdrachtgever, waarna de opdrachtgever na ontvangst van die mededeling gedurende acht dagen het recht
heeft de opdracht te annuleren, echter dit onder de verplichting van kuipers af te nemen en aan hem te vergoeden dat gedeelte van de
opdracht dat kuipers heeft uitgevoerd en/of waarvan hij de materialen reeds heeft ontvangen. Art. 18. Auteursrechten etc 1. Door het geven
van een opdracht tot verveelvoudiging of reproductie van door de auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten,
verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt, en vrijwaart hij
Kuipers in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende. 2.Het
auteursrecht van door Kuipers ontworpen of anders tot stand gebrachte schetsen, tekeningen, foto’s, modellen e.d. blijft bij kuipers berusten,
ook wanneer de opdrachtgever er een opdracht op heeft geplaatst. 3. Wanneer geen opdracht volgt op en besteld ontwerp, dan heeft Kuipers
het recht de ontwerpkosten te declareren, terwijl het verveelvoudigings- en reproductierecht bij Kuipers blijft. Art. 19. BIJZONDERE
VOORWAARDEN inzake de AANNEMING van WERKEN 1. Kuipers is gerechtigd meerwerk in rekening te brengen, minderwerk zal in
mindering op de aanneemsom worden gebracht. 2. Als meerwerk wordt bepaald al datgene dat door Kuipers op verzoek van de
opdrachtgever, buiten datgene dat in de overeenkomst is overeengekomen, wordt of is uitgevoerd. 3. Wijzigingen in de oorspronkelijke
opdracht zullen worden verrekend, evenals meer- en/of minderwerk, ook indien zij niet schriftelijk zijn opgedragen. Art. 20. 1. Alvorens de
termijn, waarbinnen het werk tot stand dient te worden gebracht, aanvangt, dient kuipers van de opdrachtgever te hebben ontvangen:alle
noodzakelijke gegevens betrekking hebbende op het werk, de bouwplaats en de werkomstandigheden, etc.,de benodigde vergunningen
ontheffingen, goedkeuringen, toewijzingen en de vrijwaringen voor Kuipers jegens derden. 2. Kuipers zal eerst met de aanvang der
werkzaamheden aanvangen, wanneer de bereikbaarheid van de bouwplaats aanvaardbaar is, en er energie komend van openbare
nutsbedrijven aanwezig is op de bouwplaats. 3. De termijn van uitvoering en/of oplevering van een werk wordt verlengd met de tijd welke de
opdrachtgever een opeisbare termijn, of een gedeelte daarvan, onbetaald laat. 4. De opleveringstermijn zal tevens wegens overmacht
overschreden kunnen worden. Onder overmacht kan, buiten de in artikel 17 van deze voorwaarden genoemde zaken, tevens worden verstaan
onwerkbare dagen ten gevolge van de weersomstandigheden. 5. Bij uitvoering van een werk in uurloon is de termijn, binnen welke het werk
zal worden voltooid, slechts een raming. Voor schade, in welke vorm dan ook, voortvloeiende uit termijnoverschrijding, is de opdrachtnemer
nimmer aansprakelijk. Art. 21. 1. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen, dat eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden,
welke niet tot het door Kuipers aangenomen werk behoren, zodanig en tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het aangenomen werk
geen vertraging ondervindt. 2. De opdrachtgever dient op zijn kosten – zo de uitvoering van het werk zulks naar het oordeel van Kuipers
vergt – te zorgen voor een behoorlijk gelegenheid voor aanvoer, opslag en of afvoer van materialen, werktuigen en/of grondstoffen. 3. De
regeling van het werk geschiedt door Kuipers, tenzij zulks uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 4. Indien de opdrachtgever de levering
ven bepaalde materialen aan zich heeft voorbehouden, en/of op zich heeft genomen gedeelten van het werk zelf uit te voeren, is hij jegens
Kuipers aansprakelijk voor alle schadelijke gevolgen van niet tijdige aanvoer, niet tijdige uitvoering van de werkzaamheden en/of verstoring
van de werkzaamheden van Kuipers. Art. 22. 1. De door Kuipers voor het werk gebruikte materialen en/of grondstoffen zullen van de
normaal gebruikelijke handelskwaliteit zijn. 2. Wanneer de opdrachtgever deze materialen en/of grondstoffen voor gebruik wil keuren op
kwaliteit, dient deze keuring te geschieden direct na aankomst van deze zaken op de bouwplaats. Indien deze keuring alsdan niet geschiedt,
wordt aangenomen dat de opdrachtgever de zaken heeft goedgekeurd. 3. Na verwerking van de materialen is geen reclame omtrent de
kwaliteit meer mogelijk, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de verwerkte materialen niet de normale handelskwaliteit bezaten ten tijde van
de verwerking. 4. De opdrachtgever is bevoegd bouwstoffen door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten zijn altijd voor
rekening van de opdrachtgever 5. Voor Kuipers is een afkeuring van bouwstoffen voor derden relevant, wanneer van deze derden een
Keuring in opdracht van de opdrachtgever dient derhalve bij voorkeur te geschieden door officieel erkende instanties zoals T.N.O. 6. Voor de
door Kuipers voor de uitvoering van het werk benodigde en aangeleverde materialen, grondstoffen, gereedschappen e.d., draagt de
opdrachtgever het risico van verlies en/of beschadiging, diefstal, brand, etc., vanaf het moment waarop zij op het werk zijn aangevoerd, en
zulks gedurende de tijd, dat zij aldaar buiten de normale werktijden en derhalve zonder direct toezicht van kuipers, verblijven. 7. De
opdrachtgever is verplicht voor zijn rekening het werk, daaronder mede begrepen het gebouwde of te bouwen object waaraan het werk wordt
uitgevoerd te verzekeren tegen alle eventuele schaden. Art. 23. Kuipers is nimmer aansprakelijk voor immateriële schaden, bedrijfs- en/of
stagnatieschaden. Art. 24.1. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Kuipers dit aan de opdrachtgever meedeelt, dan
wel wanneer de opdrachtgever het in gebruik heeft genomen, of heeft laten nemen. 2. Gedurende 30 dagen na dit tijdstip kan de
opdrachtgever verbeteringen verlangen van gebreken die aan schuld of nalatigheid van Kuipers kunnen worden toegeschreven en voorzover
deze duidelijk omschreven te zijner kennis zijn gebracht. 3. Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze
termijn automatisch verlengd indien stagnatie optreedt welke Kuipers niet kan worden aangerekend, zoals overmacht en/of calamiteiten als
omschreven in artikel 20 van deze voorwaarden. Art. 25. 1. Na oplevering van het werk dient Kuipers de eindafrekening in. Deze omvat:
de aanneemsom, de veranderingen ontstaan door meer- en/of minderwerk, veranderingen ontstaan ten gevolge van wettelijke bepalingen.

 1. Betaling van de eindafrekening dient te geschieden overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 van deze bepalingen. 3. Kuipers heeft het
  recht, indien het tijdens de bouw opgedragen meerwerk een bedrag f 500,00 te boven gaat, een tussentijdse nota m.b.t. het meerwerk te
  zenden, welke nota alsdan door de opdrachtgever ook apart dient te worden betaald. 4. Eventuele geschillen over het werk en/of de
  eindafrekening, schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op. Art. 26. Kuipers is aansprakelijk voor schade aan het werk,
  hulpwerken, materiaal en materieel, voorzover deze schade is ontstaan door nalatigheid of verkeerde handelingen van hemzelf, zijn
  werknemers of van hen die door of vanwege Kuipers zijn aangesteld. Alle andere eventuele schade is voor rekening van de opdrachtgever en
  geeft Kuipers recht op schadevergoeding Art. 27. 1. Indien graafwerkzaamheden moeten worden verricht, is de opdrachtgever verplicht voor
  de aanvang van de werkzaamheden een duidelijke kaart aan Kuipers te verstrekken, waarop alle ondergrondse leidingen en kabels staan
  aangegeven. Indien deze leidingen of kabels meer dan 50 centimeter verwijderd liggen van de plaats waarop deze volgens de tekening
  zouden moeten liggen, is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade, eventueel door de graafwerkzaamheden aangebracht aan deze
  leidingen of kabels.2. Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde tekening niet, dan wel niet tijdig aan Kuipers wordt verstrekt, zal
  worden aangenomen dat zich in het terrein geen leidingen en/of kabels bevinden. Mocht deze veronderstelling niet juist blijken te zijn, en
  wordt er schade aangericht aan kabels en/of leidingen, dan is deze schade voor rekening van de opdrachtgever. 3. Indien deze ondergrondse
  leidingen en/of kabels extra kosten bij ontgraving met zich mede brengen, zijn deze kosten voor rekening van de opdrachtgever, en zal
  hiervoor een meerderwerknota worden gezonden. Onder extra kosten worden ondermeer verstaan: Materialen en arbeid ter onderstutting,
  stellingen ter voorkoming van schade, wachttijden op opzichters, controleurs, beheerders van deze kabels, leidingen, etc. .Art. 28.Bij ieder
  geschil, ongeacht of het handelt over de uitvoering van de werkzaamheden, dan wel wanneer het een financieel geschil betreft, zal de zaak
  worden voorgelegd aan de naar de regelen der wet bevoegde rechter.